Život je Cesta radosti a lásky.    Přeji všem Bytostem naplnění harmonie Ducha i těla.    Neboť vše nám bylo do vínku dáno.

Tři síly

Opakovaně jsme konfrontováni se základním požadavkem spirituálního vývoje "Člověče, poznej sám sebe!" Proč se tomuto požadavku připisuje tak velký význam? Cožpak se neznáme již dostatečně? A co má z tohoto hlubokého sebepoznání vyrůst?

Jsme-li odhodláni ke skutečně kritickému pohledu na síly, které nás v životě řídí, pak dříve či později zjistíme, že o nás usilují dva rozdílné životní řády.

Jeden nacházíme jako ohniska v "magnetickém okruhu" svého mikrokosmu, která náleží k tomu, co nazýváme "pán tohoto světa". Ten druhý, božský řád můžeme objevit a zažít pouze tehdy, když naše Já" ztichlo.

Následující krátký příběh nám pomůže tomuto rozdílu trochu více porozumět.

Jeden člověk přišel za mudrcem a řekl:
"Poslyš, musím ti říci něco důležitého o tvém příteli."
"Počkej, " řekl mudrc, "prosel jsi všechno, co mi chceš vyprávět o mém příteli, třemi síty?"
"Jaká tři síta máš na mysli? " otázal se muž.
"První síto je síto pravdy. Jsi přesvědčen o tom, že vše, co chceš říci, je opravdu pravda?"
"Ne, ne všechno, " odpověděl muž, "jen jsem to slyšel od druhých."
"Ale pak jsi jistě nechal svá slova prosít druhým sítem," řekl mudrc, "a sice sítem dobra."
Muž zčervenal. "Musím se přiznat, že jsem nepoužil ani druhé síto."
"A myslel jsi na třetí síto a zeptal jsi se sám sebe, jestli je snad užitečné mi vyprávět o mém příteli?"
"Užitečné?" odvětil muž, "ne, užitečné to vlastně také není."
"Pak ovšem," řekl mudrc, "když tvoje slova nejsou pravdivá, dobrá ani užitečná, je lepší je nevyslovit. V budoucnosti vždy používej ta tři síta. Jen tak můžeš odhalit sílu slova a tajemství ticha."
(Z publikace Barevná země a jiné příběhy, Rosekruis Pers.)

Každý pokus vědomě používat tato tři síta v každodenním životě nám umožní poznávat nadvládu sebepotrvzujících sil tohoto světa nad naším já.

Člověk, který dostatečně dlouho prožívá tuto vázanost jako bolest, bude jednoho dne připraven zříci se této moci slov, a tím bude smět růst k tajemství a požehnané blahodárnosti ticha ve vlastní bytosti.

Návštěva:
©etikoterapie2009