Krevní skupina A

A znamená zemědělský (agrarian)

Krevní skupina A původně vznikla někde v Asii nebo na Středním východě před 25 000 až 15 000 lety jako odpověď na nové podmínky prostředí. Objevila se na vrcholu neolitické periody nebo mladší doby kamenné, která navazovala na starší dobu kamennou nebo paleolitickou periodu kromaňonských lovců. Hlavními rysy této kultury bylo zemědělství a domestikace zvířat.

Pěstování obilí a chov skotu vše změnily. Aby se lidé mohli vzdát své existence z ruky do úst a přežít, vytvořili stabilní společenství s trvalými společenskými strukturami. Tento naprosto odlišný životní styl, velké změny ve stravě a životním prostředí vedly k novým mutacím v trávicím traktu a imunitním systému neolitických lidí – k mutacím, které jim umožnili lépe trávit a vstřebávat kulturní obiloviny a další zemědělské produkty. Vznikla krevní skupina A.

Osídlení ve formě trvalých zemědělských společností představovalo nové vývojové změny. Vlastnosti nezbytné pro společný lov byly nyní východiskem pro různé druhy vzájemně spolupracujících společenství. Určitá specifická dovednost závisela na dovednosti jiných lidí konat něco jiného. Například mlynář byl závislý na zemědělci, který mu dodával plodiny a zemědělec byl závislý na mlynáři, který mu zrno semlel. Potrava už nebyla považována jen za okamžitý zdroj výživy nebo za občasnou záležitost. Pole musela být obdělávána a kultivována, aby se zajistila následná úroda. Hlavním cílem se stalo plánování a spolupráce s ostatními. Toto byly základní rysy společnosti, ve které vynikala krevní skupina A, která snad představuje nějakou adaptaci na toto prostředí.

Gen pro krevní skupinu A se začal v dávné zemědělské společnosti šířit. Genetická mutace, která byla příčinou vzniku krevní skupiny A z krevní skupiny O, se vyskytovala neskutečně často. Důvodem byla snaha o přežití. Přežití nejschopnějších jedinců v přeplněné společnosti. Protože se ukázalo, že nositelé krevní skupiny A jsou odolnější k infekcím, které se vyskytovaly v hustě osídlených oblastech, městská industrializovaná společnost se rychle změnila na společnost s převahou krevní skupiny A. Dokonce i dnes mezi lidmi, kteří přežili mor, choleru a pravé neštovice, je převaha krevní skupiny A nad O.

Gen pro krevní skupina A se šířil přes Asii a Střední východ do západní Evropy prostřednictvím Indoevropanů, kteří pronikali hluboko do preneolitických populací. Indoevropská populace se původně objevila v oblasti jihu a středu Ruska a mezi 3 500 až 2 000 lety př.n.l. se přesunula do jihozápadní Asie, kde dala základ populaci Iránu a Afghánistánu. Za stálého rozmachu se přesunula dále na západ do Evropy. Indoevropská invaze byla skutečně pravou dietní revolucí. Objevily se nové neznámé potraviny a nový životní styl a zvyklosti, které ovlivnily imunitní systém a trávicí trakt dávných lovců a sběračů. Tyto změny byly tak hluboké, že představovaly stres prostředí, který byl nutný pro šíření genu pro krevní skupinu A. V této době trávicí trakt lovců - sběračů ztratil schopnost trávit stravu masožravců.

Dodnes je krevní skupina A v nejvyšším množství zastoupena mezi Západoevropany. Její výskyt klesá směrem na východ ze západní Evropy.

Krevní skupina A vznikla mutací ze skupiny O jako odpověď na změny ve stravě a na četné infekce, které se šířily v rostoucí populaci.

Jedinec krevní skupiny A bývá zpravidla náročná osoba, která miluje pořádek, harmonii a jasně definované situace. Jsou nejvíce poslušní zákonů. Mají silně vyvinutý smysl pro správný řád. Můžete to na první pohled vypozorovat ze způsobu, jaký se starají o dům a zahradu, z oblékání - vždy jako ze škatulky - a podle účesu. Lidé typu A patří k nejvšímavějším a nejpečlivějším. Mají až přehnaně pravidelné návyky, jsou to perfekcionisté a rádi se nacházejí ve standardních, předem daných situacích.

Typ A uplatňuje neuvěřitelnou míru sebekontroly. Je to projev jejich všeobecného smyslu pro uspořádání světa. Věří, že pokud mají věci fungovat normálně, musí jít příkladem ostatním.

Typ A jsou ti, kteří nechají jít ženy a děti první, když není v záchranných člunech dostatek místa pro každého. Áčko bude ten, kdo zůstane vzadu, ale sebekontrola áčka má jeden zábavný rys - má sklon vymizet hned, jak áčko zůstane samo. To samé áčko, které by tak laskavě postoupilo své místo v záchranném člunu ostatním, se změní: když se nikdo nedívá, ukradne záchranný člun a zmizí úplně samo!

Upřímně řečeno áčka fungují podle toho, kdo se na ně zrovna dívá. Jsou nejškrobenější a nejvíce dbají rituálů, často se zdají být nezúčastněnými a chladnými k těm ostatním, méně disciplinovaným. Totéž platí i o způsobu, jak nakládá s penězi.

Jejich způsobnost a udržování skvělého dojmu je ve vlastních očích opravňuje kritizovat ostatní, když dojde na otázky slušného chování a morálky.

Na druhou stranu, jsou-li si áčka naprosto jista, že je nikdo nepřistihne, mají sklon udělat cokoli. Způsobnost a morálka, kterou u nich pozorujeme, jsou motivovány zvnějšku. Chovají se slušně, protože se očekává, že se budou chovat slušně, nikoli proto, že mají vnitřní smysl pro slušnost.

Formálnost, kterou vypozorujeme u mnoha áček, můžeme najít i v jejich touze po nastolení pořádku. Naše průměrné áčko nebude pravděpodobně dělat nepřístojnosti na veřejnosti. Áčka mají sklon zůstávat na večírcích i na méně formálních společenských událostech upjatí déle než ostatní typy. Nikdy neuvidíte, že by áčko bylo v čele drobných výtržností, ale jakmile nějaká méně zdrženlivá skupina nastartuje nějaké projevy chuligánství, áčko se přeochotně zapojí a dá se očekávat, že provede i ty nejdivočejší činy, aby bylo dílo dokonáno.

Typ A podléhá silné sebekontrole a ví přesně, jak by se měl před ostatními chovat, takže je málo pravděpodobné, že by provedl něco neslušného. Ale toto omezování vnitřních pocitů a myšlenek může vést k některým divokým explozím vrcholícím překvapivým erotismem a nejbouřlivějšími skopičinami. Neexistuje nic nepředvídatelnějšího než odvázané áčko posilněné alkoholem, který vyburcoval jeho city.

Čím zdrženlivější je typ A, tím více energie se soustřeďuje v jeho nitru. Pozor na tyto A-bomby - nikdy nevíte, jak dlouhá je zápalná šňůra a co ji může podpálit.

Platí to pro lásku i pro válku. A-energie může explodovat pří nejnevinnější provokaci. A samozřejmě, protože většina áček jsou civilizovaní a dobře vychovaní lidé, nikdy nevíte jistě, co je vlastně vyburcovalo. Jejich nálady a vášně se začnou projevovat naprosto neočekávaně.

Zapamatujte si: nikdy neohrožujte áčko, aniž byste mu ponechali prostor k úniku. Když se ocitne v pasti, stává se tím nejodvážnějším bojovníkem. A proč? Lidé s krevní skupinou A jsou v podstatě introverti. O ostatní se zpravidla nezajímají, s výjimkou případů, když ostatní zasáhnou do jejich života. Zdají se dobromyslná, což je ovšem, stejně jako jejich vybrané způsoby a pozornost věnovaná detailům, zástěrkou k udržení odstupu od ostatních. Za tímto pozlátkem se skrývá nejisté áčko. Které nikomu nevěří nebo nic „nebere“, kromě pravidel a předpisů. Pokud toto opatrné stvoření ohrozíte, říkáte si o problémy. Přílišná podezíravost, nedůvěra a podjatost lidí typu A vede často k tomu, že druzí jimi opovrhují.

Áčka se okamžitě cítí ukřivděna - dokonce i když o žádnou křivdu nebo urážku nejde. A velice dlouho jim trvá, než se přenesou přes jakoukoli křivdu. Rozhodně nejsou typy, které se snadno usmiřují, i když se někdy tak tváří. Typy A jsou nejvyhledávanějšími manželskými partnery. Jak muži, tak ženy typu A jsou považováni za nejstálejší manžele a manželky. Jejich hluboce zakořeněná touha po bezpečnosti a definovaných situacích z nich dělá ideální manželské partnery.

Lidé typu A jsou výbornými týmovými pracovníky, ale příliš se nehodí pro zaměstnání vyžadující velkou dávku pružnosti a spontánního rozhodování. Chybí jim cit pro okamžitou vizi, dávají přednost metodickému, pečlivému přístupu, který jim umožňuje prozkoumat terén, než na něj vstoupí vlastní nohou. Čím kompenzují áčka nedostatek intuice a odvahy? Svou představivostí. Vedou život neuvěřitelně obohacený fantazií, ovládají svět fikce. A mají úžasnou přednost: hýbou světem. Věnují se všem detailů, které ostatní typy prostě pomíjejí, a dělají svět zdravějším, krásnějším, a více fungujícím.

Vlastnosti nositelů krevní skupiny A

POZITIVNÍ
- systematický
- teamový hráč
- dbalý zákonů (když je mezi lidmi)
- zelené zahradnické prsty
- talent pro vykonávání detailních úkolů
- dobrý zaměstnanec
- idealistické/progresivní myšlenky
- úzkostlivě dbá na svůj vzhled
- vždy pěkně oblečen
- bodrý vypravěč historek
- má rád pozornost partnera/přátel
- introvertní
- předvídavý/dobrý plánovač
- silný smysl pro spravedlnost
- dobrý partner
- perfekcionista
- mírný/klidný
- velmi láskyplný
- spolupracující až do extrému
- citlivý
- dobrý v účetnictví, ve vedení záznamů
- metodický, vědecký
- spolehlivý, důvěryhodný
- patriotický
- dochvilný, přesný
- dokonalý hospodář, kuchař
- mluví tichým hlasem
- trpělivý
- veselý
- má švih, moderní
- má rád zábavu
- pečlivý, uvážlivý

NEGATIVNÍ
- vybíravý
- chybí mu vnitřní motivace
- sobecký (když je sám)
- nemá talent pro chov zvířat
- nechá se pohltit nicotnostmi
- slabý vůdce
- reptal/paličák
- příliš dlouho trvá, než se připraví
- nákladné záliby
- vyžaduje posluchačstvo
- sám se cítí nešťastný
- mlčenlivý
- mistr intrik a pletich
- nesnáší dvojsmyslnost
- často nevěrný
- nepružný
- potlačuje city, může vybuchnout
- v lásce bývá slepý
- ke všemu podezřívavý
- rozmrzelý, snadno zranitelný
- nedokáže ušetřit peníze
- může být až nudný
- nezodpovědný (když se opije)
- málo důvtipný
- nedostatek sebedůvěry
- neumí odpočívat
- příliš nesmělý
- násilnický
- nostalgický, pesimistický
- snadno podléhá depresi
- může být necitlivý k hlubším věcem
- může být povrchní
- málo tvořivý, je-li sám
- je-li netrpělivý, může jednat zbrkle

Krevní skupina A - pěstitel - prosperuje při vegetariánské stravě - to je dědičnost jejich usedlejších a méně bojovných dávných předků. Pro citlivé lidi s krevní skupinou A je zvlášť důležité, aby jejich strava byla co možná nejvíce v přírodním stavu, čistá a organicky vypěstovaná, což je v naší době velmi obtížné. Pro citlivý imunitní systém krevní skupiny A je působení stravy určující. Predispozice má k srdečním chorobám, rakovině, diabetu a infekčním chorobám.

Při stravě vhodné pro vaši krevní skupinu budete štíhlejší, pokud jste zvyklí konzumovat maso, budete hubnout rychle hned na začátku. V mnoha ohledech je krevní skupina A přesným opakem skupiny O, co se týče metabolismu. Zatímco živočišné potraviny u krevní skupiny O urychlují metabolický obrat a zvyšují jeho účinnost, u skupiny A mají zcela opačný účinek. Krevní skupina O spaluje maso jako palivo, krevní skupina A v konečné fázi skladuje maso ve formě tuku. Příčinou je rozdíl v žaludeční kyselosti - krevní skupina O má vysokou a krevní skupina A nízkou. Obecně špatně tráví maso a mléčné výrobky a výborně potraviny ze sóji, zeleninu a z ovoce ananas.

Maso a drůbež Lidé s krevní skupinou A by měli ze svého jídelníčku zcela vyřadit maso. Pokud toho nejste schopni, začněte s nahrazováním masa rybami, pokud budete jíst maso, tak co nejlibovější, vhodnější než maso červené je drůbež. Ovšem zcela vyřaďte z jídelníčku masné výrobky, uzené a konzervované maso, ty obsahují dusitany, které vedou ke vzniku rakoviny u lidí s nízkou hladinou žaludeční kyseliny - což je případ krevní skupiny A.

Mořské produkty Lidé s krevní skupinou A mohou jíst mořské produkty v mírném množství tři až čtyřikrát týdně, vyhnout by se měli bílým rybám. Pokud se ve vaší rodině vyskytla rakovina prsu, zařaďte do jídelníčku měkkýše. Jedlý hlemýžď obsahuje účinný lektin, který pomáhá tělu zbavit se nemocných buněk.

Vejce a mléčné výrobky Krevní skupina A dobře snáší malé množství kysaných mléčných výrobků, ale měla by se vyhýbat všem potravinám vyrobeným z plnotučného mléka a také omezit vejce. Vhodné jsou jogurty, kefír a netučné zakysané výrobky, samozřejmě sójové mléko a sójové sýry, tofu. Pokud ovšem trpíte alergiemi nebo dýchacími potížemi, vynechejte mléčné výrobky vůbec, zahleňují vás.

Tuky a oleje Krevní skupina A potřebuje velmi málo tuků k tomu, aby dobře fungovala. Ale polévková lžíce olivového oleje denně na saláty nebo zeleninu vařenou v páře zlepší trávení a vylučování.

Ořechy a semínka Mnoho ořechů a semínek, jako jsou slunečnicová a dýňová semínka, mandle a vlašské ořechy, mohou pro krevní skupinu A představovat vhodný zdroj živin. Protože lidé s krevní skupinou A mají jíst velmi málo bílkovin živočišného původu, mohou tyto důležité stavební látky získat z ořechů a semínek. Nejvhodnější je podzemnice olejná (arašídy). Jezte je často, protože obsahují lektin, který brání rozvoji rakoviny.

Luštěniny Krevní skupině A prospívají bílkoviny rostlinného původu z luštěnin, ovšem ne všechny druhy jsou pro ni vhodné.

Cereálie Lidem s krevní skupinou A velmi prospívá konzumace cereálií a obilných zrn. Pouze pokud jste zahlenění, omezte konzumaci pšenice.

Chléb a pečivo Doporučení pro krevní skupinu A ohledně chleba a pečiva jsou podobná jako u obilovin a obilných zrn. Jsou to vcelku příznivé potraviny, pokud netrpíte zvýšenou tvorbou hlenu.

Obilí a těstoviny Krevní skupina A má hojnost možností ve výběru obilných zrn a těstovin. Tyto potraviny jsou vynikajícím zdrojem rostlinných bílkovin. Vyhýbejte se zpracovávaným potravinám, jako jsou zmražená jídla, instantní těstoviny s omáčkami nebo konzervované potraviny.

Zelenina a houby Zelenina je pro krevní skupinu A životně důležitá, jezte ji co nejvíce a to v přirozeném stavu nebo vařenou v páře. Většina druhů zeleniny je pro krevní skupinu A vhodná, je pouze pár výjimek a to papriky, brambory, zelí a rajčata. Velmi prospěšná je brokolice, mrkev, kapusta, dýně, špenát a česnek. Základem výživy krevní skupina A je tofu.

Ovoce Lidé s krevní skupinou A by měli jíst ovoce třikrát denně. Většina druhů je přijatelných, ale měli byste dávat přednost zásaditějším druhům, jako jsou bobuloviny a blumy. Neprospěšné je tropické ovoce jako mango, papája, pomeranče a banány, naproti tomu výborný je ananas, citrony, kiwi, grapefruit, meruňky a fíky.

Šťávy a tekutiny Krevní skupina A by měla začít každý den malou sklenicí teplé vody s vymačkanou šťávou z poloviny citronu. Napomáhá to omezení tvorby hlenu, který se přes noc nahromadil v pomaleji pracujícím trávicím traktu, a podporuje to normální vylučování. Vyhnout byste se měli šťávám s vysokým obsahem cukru, které jsou více kyselinotvorné.

Koření Lidé s krevní skupinou A by měli používat koření více než jiná ochucovadla. Správná kombinace koření může účinně posilovat imunitní systém. Například koření na bázi sóji, jako je tamari, miso a sójová omáčka, jsou pro tuto krevní skupinu ohromně prospěšné. Výborná je melasa a řasy. Vyhnout byste se měli octu. Lidé s krevní skupinou A mohou jíst cukr i čokoládu, ale jen ve velmi malém množství.

Chuťové přísady Jedinou chuťovou přísadou, která je pro krevní skupinu A prospěšná, je hořčice, protože má schopnost posilovat imunitní systém. Můžete jíst malé množství džemu, nízkotučných salátových dresinků a příležitostně i nakládanou zeleninu, ale pozor, byla prokázána spojitost mezi konzumací nakládané zeleniny a vznikem rakoviny žaludku. Z jídelníčku vyřaďte kečup, protože krevní skupina A neumí strávit rajčata a ocet.

Bylinné čaje Reakce krevní skupiny A na jednotlivé druhy bylinných čajů je přesným opakem reakcí krevní skupiny O. Zatímco krevní skupina O potřebuje zklidňovat, krevní skupina A potřebuje vyburcovat imunitní systém. Na posílení imunitního systému je vhodná aloe, vojtěška, lopuch a echinacea, hloh tonizuje kardiovaskulární systém, zelený čaj má důležité antioxidační účinky na trávicí trakt, sekreci žaludeční kyseliny zvyšují zázvor a americký jilm, proti stresu je heřmánek a kořen kozlíku lékařského.

Různé nápoje Pro krevní skupinu A je vhodná sklenice červeného vína denně ke snížení rizika onemocnění srdce. Také káva může být pro osoby s krevní skupinou A skutečně prospěšná, dobré je střídat ji se zeleným čajem. Z ostatních nápojů pak zbývá už jen čistá voda.

VytisknoutNávštěva:
©etikoterapie2009